Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


Rechtspositie


  • Wet extern klachtenrecht: regelt de behandeling van klachten over de overheid door een onafhankelijke ombudsman. Dit is een aanvulling op de interne klachtenregeling voor overheidsinstanties geregeld in de Algemene wet Bestuursrecht (Awb).

  • Wet bescherming persoonsgegevens: De Wbp regelt wat er wel en niet mag met deze gegevens. Zo moeten organisaties uw gegevens beveiligen. En heeft u recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens.

  • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO is boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW)): creëert de juridische voorwaarden voor een goede samenwerking tussen arts en patiënt (gaat uit van onderling vertrouwen tussen patiënt en hulpverlener bij het sluiten van een overeenkomst). Het gaat zowel om versterking en verduidelijking van patiëntenrechten als om erkenning van de professionele verantwoordelijkheid van de hulpverlener en de grenzen van diens taken en mogelijkheden. De WGBO heeft werking t.a.v. handelingen op het gebied van de geneeskunst rechtstreeks betrekking hebbend op de opdrachtgever of bepaalde derden. Er mag niet ten nadele van de patiënt van worden afgeweken. Voor zover er geen specifieke WGBO-regels zijn, gelden de algemene regels van het BW.

  • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ): het doel is het geven van inspraak aan cliënten. Instellingen zijn verplicht tot het hebben van een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt binnen de instelling de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Deze wet wordt momenteel (2018) herzien.

  • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz): regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt ten dele bestaande wetgeving (zoals de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)), maar bevat ook nieuwe bepalingen en verplichtingen. Alleen voor de nieuwe klachten- en geschillenregeling geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2017.
    De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden: zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op de reële behoefte van de patiënt is afgestemd. De meeste verplichtingen uit de Wkkgz worden opgelegd aan zorgaanbieders. Hiertoe behoren instellingen en solistisch werkende artsen. Ook aanbieders van cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen vallen onder de wet.


Terug naar overzicht Bijzondere wetten