Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


OVERIGE WETGEVING


 • Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ): in bepaalde situaties wordt gedwongen opname of behandeling nodig gevonden. Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. Deze wet regelt (on)vrijwillige opname van mensen in psychiatrische ziekenhuizen. Daarbij kan ook sprake zijn van dwang(behandeling), dwangmiddelen en -maatregelen voor uitvoering van het behandelplan. De insteek is om individuen te beschermen tegen vrijheidsbeneming en legt de in acht te nemen criteria en procedures vast.
  De Wet Bopz vervalt per 1 januari 2020 en wordt opgesplitst in de de Wet verplichte GGZ voor psychiatrische patiënten, en de Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie. Er is een overgangsperiode van een jaar voor mensen die vóór 1 januari 2020 gedwongen zijn opgenomen op grond van de Bopz

 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (1 jan. 2020): Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

 • Wet zorg en dwang (Wzd) (1 jan. 2020): De Wzd is een zogeheten ‘lex specialis’ ten aanzien van de Wgbo. Dit betekent dat voor cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening die, ter voorkoming van ernstig nadeel, onvrijwillige zorg nodig hebben, de Wzd vóór de Wgbo gaat. De vormen van somatische zorg waar de cliënt mee instemt of zich niet tegen verzet of waarvoor de Wzd geen uitkomst biedt omdat de somatische aandoening geen causaliteit heeft met de verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (een ‘losstaand’ somatisch probleem), vallen te allen tijde onder de Wgbo. De Wgbo vormt daarmee een vangnet voor situaties waarin de Wzd niet of onvoldoende in voorziet.

 • Jeugdwet: Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De jeugdzorg is met deze wet in belangrijke mate overgeheveld naar de gemeenten.

 • Gelijkebehandelingswetgeving Uitwerking van artikel 1 van de Grondwet in de volgende wetten:
  • Wet College voor de Rechten van de Mens (WCRM)
  • Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)
  • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL)
  • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) (2003): In Nederland heeft iedereen recht op gelijke behandeling. Zo ook mensen met een beperking, handicap, chronische ziekte. Het is verboden om zo iemand in gelijke omstandigheden ongelijk te behandelen.
  • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB)
  • Wet onderscheid arbeidsduur (WOA)
  • Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT)

Terug naar overzicht Bijzondere wetten