Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


KWALITEIT EN VEILIGHEID IN DE ZORG


  • Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (1 januari 2022): regelt toetreding zorg- en jeugdhulpaanbieders.
    Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en stelt nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders, nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten.

  • Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) (1 januari 2022)
    Deze wet regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat deze wet enkele inhoudelijke wijzigingen. Het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op een aantal regels wordt overgeheveld naar de Nederlandse Zorgautoriteit en er wordt een bepaling opgenomen op basis waarvan kan worden bepaald welke financiële derivaten door een zorgaanbieder aangetrokken mogen worden en onder welke voorwaarden.

  • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) (2016): regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt ten dele bestaande wetgeving (zoals de Kwaliteitswet Zorginstellingen), maar bevat ook nieuwe bepalingen en verplichtingen.
    De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden: zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op de reële behoefte van de patiënt is afgestemd. De verplichtingen uit de Wkkgz worden opgelegd aan alle zorgaanbieders. Hiertoe behoren zowel instellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren. Ook aanbieders van cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen vallen onder de wet. De wet geldt niet voor ondersteuning vanuit de Wmo en jeugdhulp (Jeugdwet).

  • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG): reguleert de beroepsbeoefening met als doel de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen en burgers te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Zorgverleners moeten geregistreerd zijn in het BIG-register om de titel te voeren, het beroep uit te oefenen en bepaalde (voorbehouden) handelingen te mogen verrichten. Alleen zorgverleners met een erkende opleiding kunnen zich laten registreren. Voor de bewaking van de kwaliteit van het professionele handelen is het medische tuchtrecht in deze wet opgenomen. Tuchtrechtspraak is mogelijk voor alle negen in het BIG-register opgenomen beroepsbeoefenaren.


Terug naar overzicht Bijzondere wetten