Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


Financiering van zorg


  • Wet langdurige Zorg (Wlz): Deze wet is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig.

  • Zorgverzekeringswet (Zvw): In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt, verplicht een basisverzekering moet afsluiten. Het nieuwe zorgstelsel, en daarmee de Zorgverzekeringswet, heeft tot doel de marktwerking in de zorg te bevorderen.
    Verpleging en verzorging thuis vielen voorheen grotendeels onder de AWBZ. Vanaf 2015 krijgen deze cliënten zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorwaarde is dat cliënten geneeskundige zorg nodig hebben. Of een groot risico lopen dat zij deze zorg in de toekomst nodig hebben. Dit betekent dat hun gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. Het gaat vooral om kwetsbare ouderen.

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015): Het doel van de wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als dit zelfstandig niet lukt, kan er aan de gemeente hulp worden gevraagd. De gemeente zorgt dan voor de ondersteuning of voorzieningen die nodig zijn.

  • Jeugdwet: Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De jeugdzorg is met deze wet in belangrijke mate overgeheveld naar de gemeenten.

  • Wet op de zorgtoeslag: Wet van 2005 die de aanspraak regelt op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen.

  • Wet Marktordening Gezondheidszorg: Deze wet uit 2006 dient om meer concurrentie en dus een betere marktwerking in de zorg te krijgen. De prestaties van zorgaanbieders en de tarieven die zij in rekening mogen brengen zijn geregeld. Toezicht hierop gebeurt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  • Wet Geneesmiddelenprijzen: Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) kan de minister van VWS maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen. De maximumprijzen worden vastgesteld bij ministeriële regeling. Conform de WGP onderzoekt de minister twee keer per jaar of er aanleiding is de maximumprijzen te herijken. Als dat het geval is, wordt de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen gewijzigd.

Terug naar overzicht Bijzondere wetten